ToeslagenPortal is geen onderdeel van de Belastingdienst.

Privacybeleid

De kosten voor deze dienst zijn € 58,-.

PRIVACYVERKLARING

Welkom! De bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht dat onder meer in artikel 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is vastgelegd. De Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG), is een Europese wet die de bescherming van dit grondrecht regelt.

ToeslagenPortal.nl stelt zich voortdurend ten doel om privacygevoelige gegevens van betrokkenen, waaronder de persoonsgegevens, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te verwerken; dit mag de betrokkene dan ook van ToeslagenPortal.nl verwachten. Met deze privacyverklaring wil ToeslagenPortal.nl haar klanten en andere betrokkenen van wie zij gegevens persoonsgegevens verwerkt laten zien dat dit op een behoorlijke en transparante wijze plaatsvindt.

Inhoud privacyverklaring

Identiteit en contactgegevens

De persoonsgegevens

Cookies

Klanten- en dienstverleningsonderzoek

Verwerkingsdoeleinden

Rechtsgronden voor verwerkingen

Ontvangers van persoonsgegevens

Bewaartermijnen

Beveiliging

Rechten van de betrokkenen

Klachten

Overig

Identiteit en contactgegevens
De identiteit en contactgegevens van de ToeslagenPortal.nl zijn als volgt:
Naam : ToeslagenPortal.nl
Adres : Kerklaan 9b, Unit 8, Laren
Postcode : 1251 JR
E. : info@ToeslagenPortal.nl
W. : www.ToeslagenPortal.nl
KvK-nr. : 73760455

De persoonsgegevens
ToeslagenPortal.nl verwerkt geen andere gegevens van betrokkenen dan strikt noodzakelijk in deze privacyverklaring vermelde
doeleinden.
ToeslagenPortal.nl verwerkt de gegevens van betrokkene op het moment dat deze:
 zorgtoeslag aanvraagt, wijzigt of stopzet;
 huurtoeslag aanvraagt, wijzigt of stopzet;
 het contactformulier invult en verzendt;
 via telefoon of e-mail contact opneemt;

Cookies
Op de website van ToeslagenPortal.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op een computer worden geplaatst. Deze kunnen we ook weer verwijderen. In een internetbrowser kan daarnaast worden ingesteld dat cookies geblokkeerd worden.

Op de website van ToeslagenPortal.nl wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies. Zonder deze functionele cookies kunnen niet alle elementen van onze website worden geladen.

Klanten- en dienstverleningsonderzoek
Als ToeslagenPortal.nl klanten uitnodigt voor een klanten- of dienstverleningsonderzoek zal dit altijd anoniem zijn. De verkregen
informatie bij dergelijke onderzoeken zal niet te herleiden zijn tot een bepaalde betrokkene.

Verwerkingsdoeleinden
ToeslagenPortal.nl verzamelt en verwerkt de gegevens van betrokkene enkel voor specifieke doeleinden, namelijk voor:
 het beheren van de aanvraag
 het verwerken van een aanvraag;
 het beheer van het account van betrokkene;
 het verbeteren van de beveiliging van de website;
 het verwerken van een door betrokkene geplaatste aanvraag;
 de kwaliteitsverbetering van de producten en dienstverlening;
 het naar behoren uitvoeren van een overeenkomst met betrokkene;
 het ten behoeve van de afhandeling van een aanvraag uit te voeren betaalproces;
 het ontwikkeling van nieuwe producten en het verbeteren van de dienstverlening

 E-mailmarketing (opt-in)

 het versturen van de nieuwsbrief van ToeslagenPortal.nl.


Uitsluitend indien betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven, gebruikt ToeslagenPortal.nl de naam en het e-mailadres om de
nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie van ToeslagenPortal.nl toe te sturen.
Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing of per reply op het gezonden bericht.

Rechtsgronden voor verwerkingen
ToeslagenPortal.nl verwerkt persoonsgegevens op grond van:
 toestemming;
 het voorbereiden en uitvoeren van een overeenkomst;
 wettelijke verplichting;
 gerechtvaardigde belangen.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, bijvoorbeeld
toestemming voor het ontvangen van informatie, kan deze toestemming altijd worden
ingetrokken.
ToeslagenPortal.nl kan wettelijk of contractueel verplicht zijn om persoonsgegevens te
verwerken, zoals bijvoorbeeld op grond van fiscale wetgeving. Daarnaast kan het verwerken
van persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde zijn voor het aangaan en uitvoeren van
een overeenkomst. In deze gevallen kan ToeslagenPortal.nl alleen deze diensten leveren
wanneer de benodigde persoonsgegevens aan ToeslagenPortal.nl zijn verstrekt. Daarnaast
kan ToeslagenPortal.nl, bij het niet verstrekken van de noodzakelijke persoonsgegevens, een
optimale klantgerichtheid niet garanderen.
ToeslagenPortal.nl heeft verschillende gerechtvaardigde belangen op grond waarvan persoonsgegevens worden verwerkt.

Ontvangers van persoonsgegevens
Indien nodig worden de gegevens van betrokkene aan samenwerkingspartners doorgegeven. De gegevens van betrokkene worden dan alleen door deze partners verwerkt, en gebruikt voor het door
ToeslagenPortal.nl aangewezen doel.

Voor het verwerken van een aanvraag wordt door
ToeslagenPortal.nl ook persoonsgegevens verstrekt aan de relevante overheidsinstanties.
ToeslagenPortal schakelt daarnaast derden in voor:

Bewaartermijnen
ToeslagenPortal.nl bewaart de persoonsgegevens van betrokkenen niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is.
Als bewaren van de persoosgegevens niet langer noodzakelijk is dan worden deze vernietigd. Via de website (onder het tabblad ‘mijn gegevens’)
kan betrokkene zijn/haar gegevens inzien, bewerken en verwijderen.

Beveiliging
ToeslagenPortal.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van betrokkenen
te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Rechten van de betrokkenen
Om een behoorlijke en transparante verwerking van persoonsgegevens te waarborgen heeft betrokkene diverse rechten:
 het recht op inzage in zijn gegevens;
 het recht op beperking van de gegevensverwerking;
 het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit);
 het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
 het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
 het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.
Is ToeslagenPortal.nl verplicht gehoor te geven aan verzoeken van betrokkene?
Ja. ToeslagenPortal.nl moet als verwerkingsverantwoordelijke de rechten van betrokkene respecteren en de uitvoering daarvan
faciliteren. ToeslagenPortal.nl zal dus ook gehoor geven aan verzoeken van betrokkene, tenzij de deze kennelijk ongegrond of
buitensporig zijn. Voor de uitoefening van de rechten van betrokkene brengt ToeslagenPortal.nl geen kosten in rekening, tenzij het
gaat om ongegronde of buitensporige verzoeken waaraan ToeslagenPortal.nl, hoewel zij die mag weigeren, besluit toch mee te
werken. ToeslagenPortal.nl zal uiteraard wel met voldoende zekerheid vaststellen dat degene die het verzoek doet daadwerkelijk de
betrokkene is.
Hoe snel reageert ToeslagenPortal.nl op verzoeken van de betrokkene?
ToeslagenPortal.nl informeert betrokkene binnen een maand na ontvangst van het verzoek over de uitvoering van het verzoek, ook
wanneer zij geen gehoor geeft aan het verzoek van de betrokkene. Een eventuele weigering zal ToeslagenPortal.nl motiveren en
daarbij zal de betrokkene gewezen worden op het klachtrecht bij de toezichthouder. ToeslagenPortal.nl zal maximaal twee maanden
extra de tijd nemen indien het gaat om veel verzoeken of complexe verzoeken. ToeslagenPortal.nl zal betrokkene hierover ook
binnen een maand na ontvangst van het verzoek informeren.
Op welke wijze zal ToeslagenPortal.nl invulling geven aan de rechten van betrokkene?
Wanneer ToeslagenPortal.nl de betrokkene informeert, dan zal zij dit in duidelijke en eenvoudige taal doen. Verder zal de informatie
in gemakkelijke, toegankelijke vorm worden aangeboden. Ditzelfde geldt voor communicatie in het kader van het uitvoeren van een
verzoek van de betrokkene (bijvoorbeeld het gehoor geven aan een inzageverzoek).
Zijn er beperkingen op de rechten van betrokkene?
In specifieke situaties hoeft ToeslagenPortal.nl geen gehoor te geven aan de rechten van betrokkenen. Hierbij kan gedacht worden
aan situaties waarin beperking noodzakelijk is ter waarborging van de bescherming van betrokkene of die van de rechten of vrijheden van
anderen.

Klachten
Als betrokkene vermoedt dat ToeslagenPortal.nl de persoonsgegevens verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan
kan betrokkene ToeslagenPortal.nl hierover aanspreken. Betrokkene kan, daarbij of in plaats daarvan, zich tevens wenden tot de
Autoriteit Persoonsgegevens om daar een klacht in te dienen of te verzoeken te bemiddelen. De procedure met betrekking tot het
indienen van een dergelijke klacht is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overig
ToeslagenPortal.nl behoudt zich het recht voor
deze privacyverklaring te wijzigen. Indien noodzakelijk zal ToeslagenPortal.nl betrokkene hierover informeren. Deze versie van de
privacyverklaring dateert van mei 2020.
Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met ToeslagenPortal.nl